English | 中文版
CHANGSHU IPACE INTERNATIONAL CORP

Contact Us

Changshu Ipace International Corp

Add: No 3-5, Guyin Road, Meili Changhsu City, Jiangsu Province

Tel: (86)0138-14903353

Fax: (86)0512-52197253

Website: http://www.ipaceintl.com     http://www.ipace.com.cn

E-mail: info@ipaceintl.com     info@ipace.com.cn